1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, tussen Webby With a Cause en opdrachtgever.

1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Webby With a CauseWebby With a Cause in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.5 Webby With a Cause heeft het recht om haar algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever bekendgemaakt. Zij treden in werking een (1) week na bekendmaking. Indien opdrachtgever de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen van toepassing worden verklaard. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Webby With a Cause zijn vrijblijvend, en zijn voor Webby With a Cause slechts bindend indien zij door haar schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevesting.

2.2 Indien opdrachtgever een aanbieding of offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de in het kader daarvan door Webby With a Cause verrichte (voorbereidings-) werkzaamheden te vergoeden. Deze vergoedingsplicht voor opdrachtgever geldt ook indien hij/zij niet op de hoogte was van het feit dat Webby With a Cause reeds met de werkzaamheden was aangevangen.

2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Webby With a Cause gelden voor een periode van vier (4) weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nadien is de aanbieding dan wel offerte vervallen.

3. Vertrouwelijke informatie

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan opdrachtgever geleverde of voor opdrachtgever vervaardigde zaken blijven eigendom van Webby With a Cause totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, volledig aan Webby With a Cause zijn voldaan. 4.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht binnen dertig (30) dagen Webby With a Cause daarover in te lichten.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Webby With a Cause in het kader van een overeenkomst geleverde producten en/of diensten blijven berusten bij Webby With a Cause of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door opdrachtgever van de door Webby With a Cause geleverde producten en/of diensten, verleent Webby With a Cause aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten.

5.2 Indien Webby With a Cause op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.

6. Garantie

6.1 Webby With a Cause garandeert dat haar producten en/of diensten vrij zijn van gebreken gedurende 2 maanden na levering. Levering vindt plaats op het moment waarop de producten en/of diensten worden aangeboden op de krachtens de overeenkomst afgesproken plaats en tijd. Binnen de gestelde termijn zal Webby With a Cause op verzoek van opdrachtgever naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen. Aan Webby With a Cause wordt een redelijke termijn geboden de gebreken te herstellen.

6.2 Webby With a Cause verleent geen garantie indien:
– de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– op enigerlei wijze wijzigingen in de producten en/of diensten van Webby With a Cause zijn aangebracht door opdrachtgever of derden;
– opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Webby With a Cause gesloten overeenkomst;
– een gebrek of onvolkomenheid niet binnen dertig (30) dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Webby With a Cause is gemeld;
– gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– het producten en/of diensten betreft waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden betrekking hebbende op de uiterlijke vormgeving;
– opdrachtgever de door Webby With a Cause geleverde producten en/of diensten accepteert,
– na acceptatie door Webby With a Cause wijzigingen zijn aangebracht;
– Webby With a Cause door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.

7. Aansprakelijkheid Webby With a Cause

7.1 Webby With a Cause aanvaardt de wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Webby With a Cause slechts verplicht tot schadevergoeding indien dat uit de wet volgt.

7.3 Webby With a Cause is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Webby With a Cause gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

7.4 De door Webby With a Cause te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Webby With a Cause van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van Webby With a Cause in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Webby With a Cause. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Webby With a Cause verleende krediteringen, tot maximaal het totale bedrag dat daadwerkelijk door Webby With a Cause van opdrachtgever is ontvangen.

7.5 In geval van een onrechtmatige daad van Webby With a Cause, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Webby With a Cause rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Webby With a Cause slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding per schade toebrengende gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst daadwerkelijk door Webby With a Cause van opdrachtgever ontvangen betalingen (exclusief omzetbelasting) in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan vijf duizend euro. Elke aansprakelijkheid van Webby With a Cause is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Webby With a Cause heeft gemeld.

7.7 Alle kosten betrekking hebbende op collectieve rechtenorganisaties, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek of het vertonen van videobeelden op een door Webby With a Cause ontwikkelde website of applicatie, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Webby With a Cause tegen elke mogelijke aanspraak terzake door collectieve rechtenorganisaties.

7.8 Bij verzending van nieuwsbrieven en/of mailings kan Webby With a Cause de correctheid en geldigheid van (e-mail) adressen waarnaar verzonden wordt niet garanderen, tenzij Webby With a Cause verantwoordelijk is voor het beheer van een database waaruit deze (e-mail) gegevens afkomstig zijn. Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor aanspraken van derden en/of overtreding van toepasselijke regelgeving in geval Webby With a Cause op haar verzoek nieuwsbrieven en/of mailings aan derden verzendt.

7.9 Indien Webby With a Cause door opdrachtgever materiaal krijgt aangeleverd welke zij accepteert, is Webby With a Cause jegens opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud, opmaak en oplage daarvan.

8. Verplichtingen opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal aan Webby With a Cause alle voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens of inlichtingen tijdig verstrekken, alsmede de aanwijzingen van Webby With a Cause opvolgen.

8.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Webby With a Cause staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Webby With a Cause, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Webby With a Cause heeft het recht om hieraan verbonden extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9. Klachten en Support

9.1 Webby With a Cause spant zich in klachten omtrent de door haar geleverde producten en/of diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering daarvan te komen. Webby With a Cause is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

9.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

10. Leveringstermijnen, wijzigingen, meerwerk en uitbesteding

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn, behoudens overmacht als bedoeld in artikel 12, verbindend voor Webby With a Cause. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Webby With a Cause opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.2 Indien opdrachtgever wijzigingen in de (uitvoering van een) opdracht wenst aan te brengen, dient zij hiertoe tijdig in overleg te treden met Webby With a Cause. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren producten en/of diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed.

10.3 Door Webby With a Cause te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van Webby With a Cause dan wel doordat Webby With a Cause een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. Over de hoogte van de met de aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoedingen zullen Webby With a Cause en opdrachtgever in overleg treden.

10.4 Webby With a Cause is te allen tijden bevoegd haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval zij dan hoofdaannemer is. Minimale grafische ontwerpen en beeldbewerkingen kunnen zonder voorafgaande expliciete toestemming van de opdrachtgever worden uitbesteed.

11. Prijzen en betaling

11.1 Alle door Webby With a Cause gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

11.2 Webby With a Cause is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 Facturering bij projecten vindt plaats direct na ondertekening van de offerte.

11.4 Opdrachtgever dient binnen veertien(14) dagen na dagtekening van de factuur tot betaling over te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 11.4 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van handelstransacties is de wettelijke rente van 7,75% excl. BTW verschuldigd. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.6 Opdrachten worden door Webby With a Cause uitsluitend aanvaard tegen het met opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door leverancier gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd.

11.7 Werkzaamheden door Webby With a Cause vangen pas aan op het moment dat de voorschotnota door opdrachtgever wordt betaald.

11.8 Indien sprake is van betaling in termijnen, is Webby With a Cause bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te schorten. In dat geval is Webby With a Cause tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel de beschikking heeft over, die diensten en/of producten.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Webby With a Cause niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekteverzuim van hulppersonen, onderaannemers dan wel personeel van Webby With a Cause , een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.

12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Webby With a Cause opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Webby With a Cause niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
12.3 Indien Webby With a Cause bij het intreden van overmacht reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd hierover afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Tussentijde ontbinding/opschorting van de opdracht

13.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

13.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan elk van de partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

13.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding kan Webby With a Cause zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen dan wel de (verdere) uitvoering van haar werkzaamheden opschorten, indien opdrachtgever aan Webby With a Cause valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven dan wel de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.

13.4 In geen geval heeft ontbinding, in dan wel buiten rechte, terugwerkende kracht. Zowel ingeval van opschorting van de werkzaamheden door Webby With a Cause als bij ontbinding, in dan wel buiten rechte, is opdrachtgever gehouden de in het kader van de opdracht redelijkerwijs door Webby With a Cause verrichte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, met name ook de met derden aangegane verplichtingen, onverminderd de overigens naar de wet of de overeenkomst aan Webby With a Cause toekomende rechten, waaronder het recht van Webby With a Cause op vergoeding wegens winstderving of uit de ontbinding voortvloeiende schade. In deze gevallen is elke vordering die Webby With a Cause ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Webby With a Cause en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Webby With a Cause en de opdrachtgever.

14.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat Webby With a Cause een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.